Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat - Javítás
Kedves Vendégeink!

A www.matraforrest.hu oldalon egy online foglalási rendszer érhető el, amely útján a MátraForRest
apartmanházba nyílik lehetőségük szállást foglalni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a foglaláshoz bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adataiknak a
megadása szükséges a foglalás sikerességéhez.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a honlapon általa
kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a
személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes
adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen
nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változik
2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai
Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi
tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

Alapfogalmak

1. személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre)
vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ -— különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

3. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy — közvetlenül vagy közvetve —
azonosítható természetes személy;

4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

5. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

6. adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát
és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
7. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása,
terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele,
összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a

12.

13.

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.

adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.

az adatkezelés korlátozása:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása,
amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő — kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás
véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai
beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott
összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását
egyértelműen jelzi.

14.

15.
16.

kötelező adatkezelés:amennyiben az adatkezelést törvény vagy - törvény felhatalmazása
alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendeli.

nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

profilalkotás:személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Boty Copy Bt.

Adatkezelő elérhetősége: info Omatraforrest.hu

Cím: 1171 Budapest, Gömbvirág utca 40.
Telefonszám: 4136209618420
E-mail cím: infod matraforrest.hu

Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli:

17. Elsődlegesen a Vendégházba történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben
részletezett személyes adatait megadni.

18. Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról történő számla kiállításához.
19. A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak

megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről
szükséges tudnia, arról tájékoztatni tudjuk.

IV.
Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:

6. A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan
szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.
7. A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat,
számla készítési kötelezettség.

8. A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik
az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges
körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének
felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles
az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal
kapcsolatos jogaikról.

V.
A kezelt adatok köre

Adatkezelő honlapján működő online foglalási felület igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött,
azonban a foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

9. Név (családi és utónév),
10. Telefonszám,

11. E-mail cím,

12. Számlázási cím.

VI.
Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának
megadásától kezdődik és a Vendégnek a Vendégházból történő távozását követően törlésre kerül.

A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8
(nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

VII.

Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes
adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatkezelő honlapján keresztül működő foglalási rendszer egy külső védett tárhely szolgáltatónál
került elhelyezésre, amely tárhelyen kezelt adatokhoz a szolgáltató nem férhet hozzá. Adatkezelő
munkafolyamatait jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen végzi.

VIII.
A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

13. A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt
adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

14. A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak
kiegészítését.

Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi
kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése
jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve
azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

3. Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen
hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a
visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

4. A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

. a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát -— a pontosság ellenőrzéséhez szükséges
ideig;

. az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás
korlátozását kéri;

. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

. az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy

jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem
használhatják.

6. A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a
szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem
kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.

7. Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az I. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt
rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy —
választása szerint — a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

 

A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NA/H), és vizsgálatot kezdeményezhet
arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.

pageup